Občianske združenie Slovenské planetáriá zverejnilo údaje o svojom hospodárení v roku 2014. V prvom roku svojej činnosti združenie hospodárilo výlučne z vlastných zdrojov. Zdroje boli tvorené z príspevkov členov združenia. Združenie malo v priebehu roka priemerne 10 členov, ktorí svojimi príspevkami zabezpečovali náklady na chod činností združenia, ktoré sami aj vykonávali. Členské príspevky boli 10 € na člena a mesiac. Na členskom združenie vyzbieralo 876,00 €. Tieto prostriedky boli použité na všetky činnosti združenia a propagáciu. Hlavné činnosti združenia tvorili:

  • Pozorovania nočnej oblohy na nábreží Dunaja pre verejnosť
  • Zájazdy po planetáriách Slovenska
  • Prednášky a prezentácie pre verejnosť na astronomickú témy
  • Publikačná činnosť – článok do časopisu Quark, brožúry o planetáriu
  • Propagačné činnosť v médiách – účasť v rozhlasových a televíznych diskusiách

V rámci propagácie cieľov združenia – popularizácia astronómie a planetárií – boli realizované tlačoviny ako sú brožúry, letáky, vizitky plagáty a rolup na verejné pozorovania hviezd na nábreží Dunaja. V rámci elektronickej propagácie boli prostriedky združenia použité na internetové služby – doména planetaria.sk, hostingové služby webového priestoru a výrobu základnej webstránky. Vedenie fanpage na facebooku sa zabezpečilo dobrovoľníckou činnosťou členov združenia. Približne 1 % z predpísaných príjmov združenia sa použilo na iné účely – notárske poplatky a občerstvenie pri jednaniach. Vedenie bankového účtu malo združenie zadarmo. Spolu sa na výdavky združenia použilo 489,65 €. Zostatok prostriedkov na konci roku k 31.12.2014 bol 366,35 €.

Prvý rok hospodárenia Občianskeho združenia Slovenské planetáriá bol vyrovnaný. Združenie hospodárilo do výšky svojich príjmov. Z počiatočnej  nulovej bilancie dokázalo združenie samo vyfinancovať všetky svoje činnosti a vytvoriť kladný finančný zostatok do začiatku ďalšieho roka. Záverečnú správu o hospodárení potvrdili členovia riadiacej a kontrolnej komisie.