Článok I – Základné ustanovenia
I.1 Názov občianskeho združenia je: Slovenské planetáriá
I.2 Sídlom združenia je: Nám. Biely kríž 3, 831 02 Bratislava 3
I.3 Webová stránka združenia je: https://www.planetaria.sk
I.4 Emailová adresa združenia je: info@planetaria.sk

Článok II – Ciele a činnosť združenia
II.1 Základným cieľom združenia je podpora výstavby planetárií v mestách a regiónoch Slovenska a rozvoj existujúcich planetárií.

II.2 Činnosťou združenia je najmä:
a)    podpora a príprava investičných zámerov výstavby planetárií,
b)    združovanie záujmov a zastupovanie planetárií,
c)    propagačná, expertná, konzultačná a  publikačná činnosť o planetáriách a astronómii všeobecne,
d)    získavanie, analýza a zverejňovanie informácií o planetáriách,
e)    organizovanie seminárov a školení pre pracovníkov planetárií,
f)    usporadúvanie a účasť na medzinárodných konferenciách, prednáškach, stretnutiach a diskusiách týkajúcich sa oblastí záujmu združenia,
g)    zabezpečenie kampaní a programov propagujúcich základné ciele združenia.

II.3 Za účelom napĺňania svojich cieľov a výkonu svojej činnosti združenie:
a)    spolupracuje s inými združeniami a organizáciami v rámci Slovenskej republiky i v zahraničí, s ktorými môže uzatvárať zmluvy o spolupráci a stávať sa ich členmi,
b)    získava finančné prostriedky, ktoré účelne používa na dosiahnutie svojho základného cieľa.

Článok III – Členstvo
III.1 Členmi združenia sú fyzické alebo právnické osoby, ktoré sa aktívne alebo pasívne podieľajú na jeho činnosti.

III.2 Združenie má nasledujúce kategórie členstva:
a)    individuálne členstvo,
b)    inštitucionálne členstvo,
c)    čestné členstvo.

III.3 Individuálne členstvo je určené pre fyzické osoby, ktoré aktívne alebo pasívne podporujú združenie. Prijatie individuálneho člena schvaľuje riadiaci výbor.

III.4 Inštitucionálne členstvo je určené pre právnické osoby, ktoré sa podieľajú na činnostiach združenia alebo na jeho chode. V mene inštitucionálneho člena koná štatutár právnickej osoby alebo ním poverená fyzická osoba. Prijatie inštitucionálneho člena schvaľuje riadiaci výbor.

III.5 Čestné členstvo je určené pre fyzické alebo právnické osoby, ktoré sa mimoriadnym spôsobom zaslúžili o rozvoj združenia, planetárií alebo astronómie. Čestných členov navrhuje riadiaci výbor a hlasovaním schvaľuje zhromaždenie členov.

III.6 Všetci členovia združenia majú právo zúčastňovať sa na aktivitách združenia a byť informovaní o jeho činnosti. Členovia združenia sú povinní dodržiavať jeho stanovy a pravidlá.

III.7 Individuálni a inštitucionálni členovia majú právo voliť a byť volení do orgánov združenia a zastávať jednotlivé úlohy v rámci združenia.

III.8 Individuálne a inštitucionálne členstvo môže v odôvodnených prípadoch pozastaviť riadiaci výbor až do stretnutia zhromaždenia členov. Odôvodnenými prípadmi sú najmä: neplnenie podmienok určených orgánmi združenia, pôsobenie proti základným cieľom združenia, poškodzovanie dobrého mena združenia, poškodzovanie alebo odcudzenie majetku združenia. V prípade pozastavenia členstva stráca člen právo hlasovať v zhromaždení členov a nezapočítava sa do kvóra zhromaždenia členov.

III.9 Individuálne a inštitucionálne členstvo zaniká:
a)    písomným vzdaním sa členstva k určitému dátumu,
b)    vylúčením na základe uznesenia zhromaždenia členov (k dátumu hlasovania),
c)    zánikom združenia (k dátumu zániku združenia),
d)    smrťou individuálneho člena alebo zánikom inštitucionálneho člena.

III.10 Čestné členstvo zaniká:
a)    dobrovoľným vzdaním sa čestného členstva k určitému dátumu,
b)    vo výnimočných prípadoch na základe uznesenia zhromaždenia členov (k dátumu hlasovania),
c)    dňom úmrtia (v prípade fyzickej osoby) alebo zániku (v prípade právnickej osoby) čestného člena.

Článok IV – Organizačná štruktúra
IV.1 Orgánmi združenia sú:
a)    zhromaždenie členov,
b)    riadiaci výbor,
c)    kontrolná komisia.

IV.2 Svoju činnosť združenie vykonáva kolektívne alebo v rámci projektových tímov.

Článok V – Zhromaždenie členov
V.1 Zhromaždenie členov je najvyšším rozhodovacím orgánom združenia, tvoria ho všetci individuálni a inštitucionálni členovia združenia. Jeho stretnutie sa organizuje minimálne raz ročne.

V.2 Zhromaždenie členov zvoláva riadiaci výbor e-mailovým oznámením minimálne 10 dní vopred. Zhromaždenie členov sa koná obvykle v priestoroch združenia.

V.3 Zhromaždenie členov svoje uznesenia schvaľuje nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých individuálnych a inštitucionálnych členov, ak stanovy neurčujú inak. Každý člen disponuje jedným hlasom a hlasuje osobne.

V.4 Zhromaždenie členov svojim hlasovaním najmä:
a)    schvaľuje pravidlá fungovania združenia,
b)    stanovuje výšku členských príspevkov na obdobie 1 roka,
c)    spomedzi seba na obdobie jedného roka volí členov riadiaceho výboru, ktorí prejavia o túto funkciu záujem,
d)    spomedzi seba na obdobie jedného roka volí členov kontrolnej komisie, ktorí prejavia o túto funkciu záujem,
e)    môže hlasovaním vylúčiť členov združenia, odvolať členov riadiaceho výboru alebo kontrolnej komisie,
f)    podľa návrhov riadiaceho výboru schvaľuje rozpočet združenia na obdobie 1 roka,
g)    stanovuje a schvaľuje aktivity a plány rozvoja združenia a ich priority na obdobie 1 roka,
h)    schvaľuje výročnú správu a správu kontrolnej komisie,
i)    dvojtretinovou väčšinou všetkých aktívnych členov mení stanovy združenia,
j)    zriaďuje projektové tímy a menuje ich vedúcich.

V.5 Mimoriadne stretnutie zhromaždenia členov je povinný zvolať riadiaci výbor do 15 dní od doručenia žiadosti aspoň tretiny individuálnych a inštitucionálnych členov, žiadosť musí obsahovať dôvod, pre ktorý sa mimoriadne stretnutie zvoláva. Ak riadiaci výbor do 15 dní nezvolá mimoriadne stretnutie zhromaždenia členov, Zhromaždenie sa zíde šestnásty deň od doručenia žiadosti riadiacemu výboru v sídle združenia.

V.6 V prípade, ak sa po dobu viac ako jedného roka od posledného uznášaniaschopného zhromaždenia členov nezíde ďalšie uznášaniaschopné zhromaždenie členov, môže ktorýkoľvek člen riadiaceho výboru verejne (prostredníctvom e-mailu) vyhlásiť „stav nezáujmu“. Počas trvania stavu nezáujmu je možné zvolať zhromaždenie členov, pričom na prijímanie platných uznesení stačí nadpolovičná väčšina hlasov prítomných individuálnych a inštitucionálnych členov. Ostatné ustanovenia týkajúce sa zhromaždenia členov zostávajú v platnosti.

Článok VI – Riadiaci výbor
VI.1 Riadiaci výbor je riadiacim orgánom združenia. Každý člen riadiaceho výboru je štatutárnym zástupcom združenia a koná samostatne. V právnych vzťahoch môže riadiaci výbor na dobu určitú zastupovaním združenia poveriť inú osobu.

VI.2 Riadiaci výbor má 2 členov, ktorí sú volení na obdobie jedného roka.

VI.3 Riadiaci výbor riadi po organizačnej a hospodárskej stránke činnosť združenia, a to najmä:
a)    zodpovedá za správu hospodárskych záležitostí, vykonaním čiastkových úloh súvisiacich s hospodárením združenia,
b)    uzatvára pracovné dohody so spolupracovníkmi združenia a v závislosti od rozpočtu určuje pre nich finančnú odmenu,
c)    zodpovedá za dobré meno združenia a jeho zviditeľňovanie sa vykonaním čiastkových úloh súvisiacich s propagáciou združenia,
d)    zodpovedá za zaistenie potrebných zdrojov na chod združenia a výkon jeho činností,
e)    zodpovedá za priestory a infraštruktúru združenia,
f)    menuje a odvoláva vedúcich projektov združenia,
g)    predkladá zhromaždeniu členov výročnú správu združenia, ktorej súčasťou je aj účtovná uzávierka, správa kontrolnej komisie a správa o činnosti združenia, a to raz ročne do 1. mája za obdobie predchádzajúceho kalendárneho roka,
h)    v období medzi stretnutiami zhromaždenia členov rozhoduje o ďalších otázkach, ktoré nie sú týmito stanovami priznané iným orgánom,
i)    v odôvodnených prípadoch pozastavuje členstvo individuálnym a inštitucionálnym členom do rozhodnutia zhromaždenia členov.

VI.4 Mandát členom riadiaceho výboru zaniká:
a)    dobrovoľným vzdaním sa funkcie k určitému dátumu,
b)    odvolaním po hlasovaní zhromaždenia členov (k dátumu hlasovania),
c)    zánikom jeho členstva v združení (k dátumu zániku členstva),
d)    zánikom združenia (k dátumu zániku združenia),
e)    ukončením ich funkčného obdobia.

Článok VII – Kontrolná komisia
VII.1 Kontrolná komisia je kontrolným orgánom združenia, kontroluje dodržiavanie stanov, hospodárenie s finančnými prostriedkami a iným majetkom združenia.

VII.2 Kontrolná komisia má 2 členov, ktorí sú volení na obdobie jedného roka.

VII.3 O výsledkoch vykonaných kontrol a o svojej činnosti podáva zhromaždeniu členov správu. Čiastkovú správu podáva do 15 dní od žiadosti zhromaždenia členov a ročnú správu raz ročne do 15. apríla za obdobie predchádzajúceho kalendárneho roka.

VII.4 Členstvo v kontrolnej komisii je nezlučiteľné s členstvom v riadiacom výbore.

VII.5 Mandát členom kontrolnej komisie zaniká:
a)    ukončením ich funkčného obdobia,
b)    dobrovoľným vzdaním sa funkcie k určitému dátumu,
c)    odvolaním po hlasovaní Zhromaždenia členov (k dátumu hlasovania),
d)    zánikom združenia (k dátumu zániku združenia).

Článok VIII – Projektové tímy
VIII.1 Projektové tímy sú dočasné organizačné jednotky združenia.

VIII.2 Projekty, na ktorých projektové tímy pracujú schvaľuje riadiaci výbor na základe návrhu aspoň dvoch členov združenia alebo zhromaždenie členov.

VIII.3 Projektové tímy riadia vedúci projektov a svoju činnosť si organizujú samostatne. O výsledkoch činnosti tímov informuje vedúci projektu na zhromaždení členov.

Článok IX – Zásady hospodárenia
IX.1 Združenie hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom podľa schváleného rozpočtu a hospodárne.

IX.2 Majetok a finančné prostriedky združenia musia byť použité v súlade s cieľmi združenia.

IX.3 Zdrojmi majetku združenia sú najmä členské príspevky, dotácie, granty a dary od právnických a fyzických osôb, a výnosy z majetku a vlastnej činnosti.

IX.4 Všetky zdroje musia byť použité na zaplatenie nákladov spojených so zabezpečením a napĺňaním cieľov združenia. Združenie nesmie použiť zdroje na tvorbu zisku.

Článok X – Zánik združenia
X.1 Združenie zaniká jeho zlúčením s iným občianskym združením alebo dobrovoľným rozpustením.

X.2 Združenie môže zaniknúť iba so súhlasom dvoch tretín členov zhromaždenia členov.

X.3 Pri zániku združenia rozhoduje zhromaždenie členov na návrh riadiaceho výboru o použití majetku a likvidačného zostatku združenia zostávajúceho po vyrovnaní všetkých záväzkov.

Článok XI – Záverečné ustanovenia
XI.1 Stanovy združenia môžu byť zmenené iba na základe rozhodnutia zhromaždenia členov, ak sa pre zmenu vyslovia viac ako dve tretiny členov zhromaždenia členov.

XI.2 Zhromaždenie členov môže schváliť pravidlá fungovania združenia, kde sú definované podrobnejšie pravidlá platieb členského, volebný a rokovací poriadok a podobne. Pravidlá nesmú byť v rozpore so stanovami a v prípade pochybnosti majú stanovy prednosť.

Bratislava, 29. 11. 2013

Ing. Juraj Kubica, PhD.
Splnomocnenec prípravného výboru