Zásady spracovania osobných údajov

Tieto zásady vydané v súlade s nariadením EÚ 2016/679, známym tiež pod označením GDPR, o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov (ďalej len „Nariadenie“) spoločnosťou Slovenské planetáriá n.o., IČO 423 57 004, so Nám. Biely kríž 3, 831 02 Bratislava 3 (ďalej len „Správca“), majú za cieľ zaistenie informačnej povinnosti Správcu, podľa čl. 13 nariadenia.

Kontaktné údaje Správcu:

OBČIANSKE ZDRUŽENIE SLOVENSKÉ PLANETÁRIÁ
Nám. Biely kríž 3, 831 02 Bratislava 3
IČO: 423 57 004
Registrované MV SR: 13. 12. 2013 pod značkou vvs/1-900/90-428 68
info@planetaria.sk
+421 904 393 859

Kategórie osobných údajov, ktoré Správca spracováva

Osobnými údajmi sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby; identifikovateľná fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať za použitia konkrétnych identifikátorov či prvkov.

Subjekty údajov, tj. Fyzickými osobami, ktorých osobné údaje Správca spracúva, sú deti – účastníci alebo záujemcovia o krúžky a tábory a ich zákonní zástupcovia ďalej spoločne len Zákazník.

Kategórie osobných údajov

 • Identifikačné údaje – meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, IP adresa, fotografie.
 • Kontaktné údaje – kontaktná adresa, telefónne číslo, emailová adresa.
 • Ďalšie údaje – trieda dieťaťa, škola dieťaťa, mesto, cookies.
 • Citlivé osobné údaje – údaje o zdravotnom obmedzení na účely účasti na krúžku a / alebo prímestskom tábore.

Právne dôvody a účely spracovania osobných údajov

Osobné údaje sú spracovávané výhradne ak:

 1. Spracovanie je nevyhnutné pre vytvorenie ponuky služieb, rokovania o tejto ponuke, za účelom odpovede na vznesenú otázku, pre plnenie zmluvy, ktorej členom je Subjekt údajov, alebo pre prijali opatrenia pred uzatvorením zmluvy na žiadosť tohto Subjektu údajov. Takéto spracovanie umožňuje čl. 6. ods. 1 písm. b) Nariadenie. Spracovanie z dôvodu plnenia zmluvy a plnenie zákonných povinností nemožno odmietnuť.
  Ide najmä o tieto účely:
  Odoslanie záujmu alebo prihlášky na krúžok, tábor či inú aktivitu.
  Záujem o pracovnú pozíciu u Správca.
  Procesy spojené s identifikáciou zákazníka.
  Komunikácia so zákazníkom.
 2. Spracovanie je nevyhnutné pre splnenie právnej povinnosti, ktorá sa na správcu vzťahuje;
  Ide najmä o tieto účely:
  Plnenie zákonných daňových a účtovných povinností.
 3. Spracovanie je nevyhnutné na ochranu životne dôležitých záujmov dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby;
 4. Spracovanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov správcu či tretej strany, okrem prípadov stanovených platnou legislatívou.
  Ide najmä o tieto účely:
  – Vymáhanie pohľadávok za zákazníkom a ostatné zákaznícke spory.
  – Vyhodnocovanie platobnej morálky na prevenciu vzniku pohľadávok.
  – Spracovanie cookies pre analytické účely a fungovanie webových stránok.
 5. Dotknutá osoba dala súhlas so spracovaním svojich osobných údajov na daný účel.
  Ide najmä o tieto účely:
  – Zasielania ponúk s ponukami voľnočasových aktivít a podujatí. Správca môže zasielať aj ponuku iných subjektov spriaznených so Správcom. Tomuto subjektu nebudú odovzdané žiadne osobné údaje. Menovite ide o ponuku spoločnosti:
  Slovenská organizácia pre vesmírne aktivity so sídom Ilkovičova 2961/3 (Fakulta elektrotechniky a informatiky STU), 812 19 Bratislava-Karlova Ves, Slovenská republika
  – Obstaranie a zverejnenie fotografií z krúžkov, táborov či iných podujatí.
  – Spracovanie cookies pre marketingové účely (retargeting).

Doba spracovania osobných údajov

Osobné údaje sú uchovávané po dobu nevyhnutne potrebnú na zabezpečenie práv a povinností plynúcich zo záväzkového vzťahu, z príslušnej legislatívy, či oprávneného záujmu správcu, alebo podľa udeleného súhlasu.

 • Ak nie je uvedené inak, či ak nevyplýva inak z príslušnej legislatívy, rozumie sa dobou spracovania osobných údajov v súlade s oprávneným záujmom správcu doba troch (3) rokov od okamihu vzniku právneho dôvodu na spracovanie osobných údajov.
 • Ak nie je uvedené inak, či ak nevyplýva inak z príslušnej legislatívy, rozumie sa dobou spracovania osobných údajov z dôvodu splnenia zmluvy alebo zadania dopytu doba trvania zmluvného vzťahu a troch (3) rokov od ukončenia zmluvného vzťahu alebo zadania dopytu.
 • Ak nie je uvedené inak, či ak nevyplýva inak z príslušnej legislatívy, budú osobné údaje udelené na základe súhlasu dotknutej osoby spracovávané po dobu piatich (5) rokov, najdlhšie však do odvolania súhlasu.
 • Ak nie je uvedené inak, či ak nevyplýva inak z príslušnej legislatívy, Správca obmedzí spracovanie osobných údajov, akonáhle tak v súlade s právnym dôvodom spracovanie bude môcť urobiť a po uplynutí doby spracovania osobných údajov tieto riadne a bezpečne zlikviduje.

Rozsah spracovanie osobných údajov

Osobné údaje sú spracované v rozsahu, v akom ich príslušný subjekt údajov príslušnému správcovi poskytol, a to v súvislosti s udelením súhlasu so spracovaním osobných údajov, uzavretím zmluvného alebo iného právneho vzťahu so správcom, alebo ktoré správca zhromaždil inak a spracúva ich v súlade s platnou legislatívou či k plneniu zákonných povinností správcu.

Spôsob spracovania osobných údajov

Správca spracováva osobné údaje ručne i automatizovane, tu však v minimálnom rozsahu, ktoré nemá pre subjekt údajov právne účinky alebo by sa ho obdobným spôsobom významne dotýkal. Automatizované spracovanie údajov je použité napr. Za účelom zistenia nároku zákazníka na zľavu a pod.

Zdieľanie osobných údajov s inými správcami a spracovateľovi

Kvôli zabezpečeniu niektorých spracovateľských operácií, ktoré nedokážeme zabezpečiť vlastnými silami, používame služby tretích strán. Sú to títo spracovatelia:

 • Websupport – hostingové služby
 • Facebook – FB pixel
 • Google – Google Analytics, Google AdWords
 • Distribútorskej spoločnosti – Slovenská pošta, PPL apod.
 • Školy, škôlky a Centrá voľného času
 • Účtovná firma
 • Banky
 • Spracovateľmi sú spoločnosti so sídlom na území Slovenskej republiky aj so sídlom v členskom štáte Európskej únie alebo tzv. Bezpečných štátoch.

Práva dotknutých osôb

Subjekt údajov je informovaný o svojom práve:

 • Požadovať od správcu prístup k osobným údajom;
 • Na opravu alebo vymazanie, prípadne obmedzenie spracovanie osobných údajov;
 • Vzniesť námietku proti spracovaniu,
 • Na prenosnosť údajov za podmienok stanovených Nariadením;
 • Na odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov, ak bol udelený;
 • Nebyť predmetom automatizovaného rozhodnutia vr. profilovanie.

Každý subjekt údajov, ktorý zistí alebo sa domnieva, že správca alebo ním poverený spracovateľ vykonáva takéto spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života subjektu údajov alebo v rozpore s Nariadením, Zákonom či ostatné platnou legislatívou týkajúcou sa ochrany osobných údajov, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže:

 • Požiadať správcu o vysvetlenie;
 • Požadovať, aby správca odstránil takto vzniknutý stav. Najmä sa môže jednať o obmedzení spracovania, vykonanie opravy, doplnenie alebo vymazanie osobných údajov.

Pokiaľ nie je v Nariadení, Zákone či ostatnej platnej legislatíve týkajúcej sa ochrany osobných údajov uvedené inak, Správca, či ním poverená osoba, na žiadosť dotknutej osoby bezprostredne odstráni stav v súlade s Nariadením, Zákonom či ostatnou platnou legislatívou týkajúcou sa ochrany osobných údajov.

Za podmienok stanovených Nariadením, Zákonom a ostatné platnou legislatívou týkajúcou sa ochrany osobných údajov Správca uľahčuje výkon práv Subjektu údajov prostredníctvom formulára na tejto stránke.

Ak nevyhovie Správca žiadosti Subjektu údajov, má Dotknutá osoba právo obrátiť sa priamo na dozorný úrad, teda Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, adresou Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.