aug 6

Štatút súťaže: „Ako to vidím ja“

Štatút súťaže: „Ako to vidím ja“

Štatút súťaže

„Ako to vidím ja“

1. Účel súťaže, organizátor súťaže, účastníci

1.1 Názov súťaže je „Ako to vidím ja“. Cieľom organizovania uvedenej súťaže je reklama a podpora povedomia vyhlasovateľa súťaže OBČIANSKE ZDRUŽENIE SLOVENSKÉ PLANETÁRIÁ, Nám. Biely kríž 3 831 02 Bratislava 3 , IČO: 42357004 (ďalej aj ako „organizátor súťaže“).

1.2 Súťaž sa na základe tohto štatútu uskutoční na území Slovenskej republiky.

1.3 Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba s bydliskom na území Slovenskej republiky, s výnimkou pracovníkov OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA SLOVENSKÉ PLANETÁRIÁ a im blízkych osôb v zmysle ust. §-u 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení (viď odsek VIII. – Osobitné ustanovenia, bod 1.).

2. Začiatok a ukončenie súťaže Súťaž s názvom „Ako to vidím ja“ bude prebiehať v šiestich termínoch, a to 10.08/12.08/14.08/17.08/19.08/21.08 2017.

3. Pravidlá súťaže

3.1. Podmienkou súťaže je, aby súťažiaci zdieľal video verejne.

3.2. Každý súťažiaci sa môže do súťaže zapojiť 1 krát na facebook fan page Slovenské planetáriá pri každom videu.

3.3 Po ukončení súťaže budú zo súťažiacich, ktorí splnili podmienky pri každom videu, vylosovaný 3 výhercovia na facebook fan page Slovenské planetária, ktorý získajú jednu z cien občianskeho združenia Slovenské planetáriá – tričko, štýlovú zásteru na maľovanie alebo zápisník.

4. Výhra

Súťažitelia, ktorí sa zapojili do súťaže majú možnosť vyhrať výhru občianskeho združenia Slovenské planetáriá. Spolu bude 18 výhier.

Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania. Usporiadateľ si vyhradzuje právo nahradiť deklarované výhry výhrami obdobného typu a zodpovedajúcej hodnoty a meniť podmienky odovzdania výhier v prípade, že mu výhry nebudú poskytnuté tak, aby mohli byť výhercom doručené v súlade s pravidlami súťaže. Výhry účastníkov, ktoré z dôvodov neležiacich na strane usporiadateľa, kedy výherca nesplní podmienky, prepadajú v prospech usporiadateľa. Výmena cien alebo vyplatenie peňažného plnenia výmenou za vecné výhry, ako aj vymáhanie účasti v súťaži alebo výhier právnou cestou nie je možné.

Výhry prijaté na základe tejto súťaže podliehajú dani z príjmov v zmysle ust. §-u 8 ods. 1 písm. i) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom znení, okrem výhier v hodnote neprevyšujúcej sumu 350,00 Eur, ktoré sú podľa ust. §-u 9 ods. 2 písm. m) zákona č. 595/2003 Z. z. v platnom znení oslobodené od dane z príjmov. Daň z výhry bude s poukazom na ust. §-u 43 ods. 3 písm. c) zákona č. 595/2003 Z. z. vyberaná zrážkou.

5. Informovanie účastníka súťaže o získaní výhry a odovzdávanie výhier

Účastníci súťaže, ktorí splnili podmienky súťaže a boli vyžrebovaní medzi hlasujúcimi, stávajú sa právoplatným výhercom cien uvedených v bode.

6. Mená víťazných súťažiacich

Mená víťazných súťažiacich budú zverejnené najneskôr do 7 pracovných dní po ukončení celej súťaže na facebook stránke Slovenské planetáriá. Výhercovia budú oboznámení o spôsobe odovzdania výhry prostredníctvom postu na facebook.
V prípade, že si súťažiaci neprevezme výhru po dobe 60 dní, prepadá takáto výhra v prospech organizátora súťaže. Organizátor nezodpovedá za škodu, stratu a iné znehodnotenie výhry pri jej preprave.

7. Účasť v súťaži, súhlas so spracovaním osobných údajov, súhlas s pravidlami súťaže

Účasťou v súťaži prejavuje každý jej účastník súhlas s pravidlami tejto súťaže.

Všetky osobné údaje a informácie budú použité, spracované a uchovávané v elektronickej podobe výhradne pre účely marketingovej a reklamnej činnosti organizátora súvisiacej s touto súťažou.

Súťažiteľ zaslaním fotografií týmto vedome vyjadruje a dáva organizátorovi svoj súhlas so spracovaním a zverejňovaním prejavov osobnej povahy v zmysle ust. §-u 12 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení a so spracovaním a zverejňovaním svojich osobných údajov v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu v SR v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení, za účelom vyhodnotenia súťaže a odovzdania cien, pre marketingové a reklamné účely organizátora a v rámci publikovania informácií z tejto súťaže v oznamovacích prostriedkoch, a to na dobu počas trvania súťaže, ako aj po jej uplynutí bez nároku na finančnú náhradu súťažiteľa. Tento súhlas môže súťažiteľ kedykoľvek písomne odvolať prostredníctvom oznámenia adresovanému Organizátorovi súťaže.

8. Osobitné ustanovenia

1. Ak sa preukáže, že výherca súťaže je pracovníkov OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA SLOVENSKÉ PLANETÁRIÁ alebo osobou blízkou pracovníka Organizátora súťaže podľa čl. 1 bodu 3. Štatútu, je povinný bezodkladne na základe písomnej výzvy Organizátora súťaže výhru vrátiť, resp. nahradiť Organizátorovi súťaže plnú hodnotu príslušnej výhry, pokiaľ vrátenie výhry nebude možné.

2. Výsledky súťaže sú konečné, bez možností odvolania sa. Výhry v súťaži nie je možné vymáhať. Účastníci súťaže berú na vedomie, že nemôžu požadovať ceny vo vyššej hodnote alebo vo väčšom množstve ako určí Organizátor súťaže, a že nie sú oprávnení požadovať namiesto výhry peňažné plnenie. Organizátor súťaže nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s výhrou a jej užívaním.

3. Organizátor si vyhradzuje právo upraviť pravidlá a podmienky súťaže uvedené v tomto štatúte, vrátane obdobia jej trvania; organizátor je oprávnený tiež spotrebiteľskú súťaž v odôvodnených prípadoch predčasne ukončiť. Na účinnú zmenu pravidiel a podmienok súťaže, vrátane obdobia jej trvania alebo jej predčasného ukončenia sa vyžaduje, aby táto zmena bola zverejnená spôsobom, ktorým bol zverejnený tento štatút, t. j. na stránke Slovenské planetáriá.

9. Záverečné ustanovenia

Tento štatút je uložený v sídle Organizátora súťaže.

V Bratislave dňa 10.08.2017
OBČIANSKE ZDRUŽENIE SLOVENSKÉ PLANETÁRIÁ

Comments are closed.